مجلس یازدهم باید مقابله با اشرافیت و فساد را از خود شروع کند

مجلس یازدهم باید مقابله با اشرافیت و فساد را از خود شروع کند تا بتواند برعلیه هرمفسده ای در کشور قیام نماید. #مجلس_فسادستیز #تاجگردون
مجلس یازدهم باید مقابله با اشرافیت و فساد را از خود شروع کند

مجلس یازدهم باید مقابله با اشرافیت و فساد را از خود شروع کند تا بتواند برعلیه هرمفسده ای در کشور قیام نماید.

#مجلس_فسادستیز
#تاجگردون

ارسال دیدگاه