اعتراض زاکانی و نجابت به اعتبارنامه کاظم دلخوش

🔹«نجابت» منتخب شیراز و «زاکانی» منتخب قم نسبت به اعتبارنامه کاظم دلخوش اعتراض کردند. 🔸علت این اعتراض زمین‌خواری توسط کاظم دلخوش عنوان شده است.
اعتراض زاکانی و نجابت به اعتبارنامه کاظم دلخوش

🔹«نجابت» منتخب شیراز و «زاکانی» منتخب قم نسبت به اعتبارنامه کاظم دلخوش اعتراض کردند.
🔸علت این اعتراض زمین‌خواری توسط کاظم دلخوش عنوان شده است.

ارسال دیدگاه