یک شنبه 29 خرداد 1401
دولت سیزدهم باتلاش‌های مسئولان کشوری ومردم موفق شد واکسیناسیون کرونا رابا موفقیت انجام داده به نحوی که دربرخی ازروزها بیشتر ازیک میلیون دزواکسن تزریق شد وحالا شاهد آمارتک رقمی مرگ و میر در کشور هستیم.