یک شنبه 17 مرداد 1400
فرمانده بازنشسته رژیم صهیونیستی درباره قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد.